milinda-prashna2013.07.31- ලංකාදීප – මිලින්ද මොරගොඩ
ශරී3 ලාකේය ජන සමාජය භුක්ති විඳින්නේ පරමොරජාතන්තරපරවවාදයයි. එය පවත්වාගෙන යන්නේ පාර්ලිමේන්තු මූල ධර්ම පදනම් කර ගත් මිශරි ව කර්ගෙමයකටය. සම්පර්වාදාය මත පාලනය වන බිර්ලිතාන්ය්යෙන් එහි පදනම හඳුන්වා දී ඇත. ඇමරිකානු ව්යසවස්ථාවෙන් එන නිදහස් ආකල්ප පමණක් නොව පරං් ශයේ විධායක ජනාධිපති කරවා මයත් ශරීමරි ලංකාවේ පාලන කර නිමය තුළ තිබේ. විධායක කරර ගමය මෙරට ව්යපවස්ථාවට ඇතුලත් කරන ලද නමුත් ව්ය වස්ථාදායකය හා විධායකය අතර වෙනස පැහැදිලිව ඇති කර නැත. එය වෙනුවට මනාප කරේ‍කමයක් හඳුන්වා දී තිබේ.
පවතින කර‍ක්මය සුදුසු නැති බව පොදුවේ පිළිගැනෙන බව පෙනේ. ආණ්ඩුවේ මහජන නියෝජිතයන් පමණක් නොව විරුද්ධ දේශපාලන පක්ෂ ද කරළි මය ගැන එතරම් සතුටු නැත. ව්ය වස්ථාව, විධායකය හා අධිකරණය අතර ස්වාධීන බල තුළනයකින් පරතෝ ජාතන්තර‍ිරවාදය ආරක්ෂා වෙතැයි අපේක්ෂා කළත් එය එසේ වන බවට සමාජයේ විශ්වාසය ද අඩුය.
බරපතල විවේචනයකට ලක්ව ඇත්තේ මනාප කර වාමයයි. රට එකමුතු කරන්නට මනාප කරපත මය සමත්ව නැත. මහජන නියෝජනය වෙනුවට ජනතාව අතර ඇතිකර ඇත්තේ ගැටුම් සහ පර‍ිවචණ්ඩත්වයයි. ඡන්ද පැවැත්වෙන විට මනාප එකතු කිරීමට අපේක්ෂකයෝ තරග වදිති. ජාති, ආගම් වශයෙන් පමණක් නොව එකම පක්ෂය තුළ පවා බෙදීම් ඇති කර ඇත. මැර බලය සහ පරගම්චණ්ඩත්වය බහුලය. මනාප වෙනුවෙන් අපේක්ෂකයන් වියදම් කළ යුතු ධනය අති විශාල එකකි. එයින් විශාල කොටසක් වියදම් කරන්නේ පර් වචාරය වෙනුවෙන්ය. මෙරට පලාත් සභා අපේක්ෂකයෙකු ඡන්දය දිනාගන්නට කරන ආයෝජනය බිරරචාතාන්ය යේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයෙකු කරන වියදමට වඩා වැඩි එකකි. එය දූෂණයේ උල්පත බව නිසැකවම කිව හැකිය. වියදම් කරන්නේ කොතැනකින් හෝ උපයා ගන්නා මුදල්ය. මැතිවරණය පර නිකාශයට පත් කළ වහා සාධාරණව ද අසාධාරණව ද උපයන මුදල් බහුලව ගැවසෙන්නට පටන් ගනී. පුද්ගලයාගේ දක්ෂතාවය හෝ හැකියාවට සාධාරණ අවස්ථා හිමි නොවන බව පැහැදිලි මෙවැනි ස්වභාවයකින් පරෝ හජාතන්තරා හවාදයේ උතුම් ගුණාංග ආරක්ෂා වී ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකිද?
පලාත් සභා මැතිවරණය උතුර, මධ්යනම සහ වයඹ යන පලාත් තුනක පරුණ කාශ කර ඇති අවස්ථාවකි. මහජන නියෝජිතයන් තෝරා ගැනීමේ අරමුණ හිතට දැනෙන්නට කලින් පවතින කරි මමය රටට ගැලපෙන්නේ දැයි අවධානය යොමුකිරීම වටී. බලය බෙදා මහජන අවශ්ය තා ඉටු කළ යුතු බව පිළිගැනීමයි. පලාත් සභා කරම වමය හඳුන්වා දුන්නේ එයට උත්තරයක් වශයෙනි. නමුත් මෙම සංස්කෘතිය පවත්වාගෙන යන්නේ බලය ලබා ගන්නටය. බලය ලබා ගන්නට යෙදවෙන බලහත්කාරය රටට පර යනශ්නයකි.
පොදු ජනතාව තම මහජන නියෝජිතයන් තෝරා ගත යුතු ආකාරය වඩා පිරිසිදු එකක් කර ගැනීම අද ඇති බරපතල අවශ්යිතාවයකි. වැඩිම මනාපයෙන් පත් කර ගන්නා නමුත් මහජනතාව සමග සම්බන්ධයක් නැති නියෝජනයක් රටට අවශ්යකද? පත් කරගන්නට දායකවන ජනතාවගේ ගරුත්වය නොසලකා හැසිරෙන මහජන නියෝජිතයන්ගෙන් රටට උපයාගත හැකි නායකත්වය කුමක්ද?
බලය තමන් අත ඇති බව ඡන්ද දායකයන් වන මෙරට පුරවැසියන් අමතක කළ යුතු නැත. පක්ෂය අපේක්ෂකයන් නම් කරන නමුත් සුදුස්සා තෝරා ගත යුතු මහජනතාවගේ කැමැත්තෙන්ය. පරමාධිපත්යන ජනතාව අත ඇති අවස්ථාවක බුද්ධිමත්ව කිරනතායා කළ යුතු මහජනතාවය. පරව ජාතන්තරධිමවාදය ආරක්ෂා කරගැනීම වෙනුවෙන් අප ගෙවන වන්දිය සාධාරණ එකක් කරගැනීම අප සියලූ දෙනාගේම වගකීමකි.