milinda-prashna2013.01.09-ලංකාදීප- මිලින්ද මොරගොඩ
යුරෝපීය රටවල් ආර්ථික පරදීපශ්න වලට මුහුණ දී සිටී. පරපර තිසංස්කරණයකින් තොරව එයින් ගැලවී ඉදිරියට එන්නට නොහැකි බව සමාජයට ඒත්තු ගොස් තිබේ. පවතින ගමන වෙනස් කරන්නට නම් පරයට තිසංස්කරණයක් අවශ්යරය. වෙනස ඇතිකරන්නට නම් කිසියම් කැපකිරීමක් කරන්නට සිදුවෙයි. සම්පරණයකදායික හුරු පුරුදු වලට නතුව සිටින සමාජයකට පර කරතිසංස්කරණ කරි්ප යාවලිය දරාගැනීම පහසු නැත. ආර්ථිකයක් වෙනස් කරන විට සමාජය තුළ පරංස්ශ්න මතුවෙයි. පරසු ජාතන්තරිකයවාදය අපහසුතාවයට පත්වන්නේ එවැනි අවස්ථාවකදීය.
බිරු‍නතාන්යය අගමැති ඬේවිඞ් කැමරන් බිරත් තාන්යවයේ සංවර්ධන තීන්දු කරි්ක යාත්මක කරන්නට තද නීති ගෙන එන්නට යෝජනා කරයි. ඔහු යෝජනා කරන ආකාරයට මෙම නීති යුද්ධයකට මුහුණ දෙන අවස්ථාවක දී මෙන් විය යුතුය. යුද බිමේ දී ක්ෂණිකව තීරණ ගන්නට සිදුවෙයි. තීරණය ගැන වාද විවාද කරමින් සිටීමේ වාසිය සතුරාටය. අහිමි වන්නේ ජීවිතයයි. පරාජය නොවී ඉදිරියට යන්නට නම් ඉක්මනින් නිවැරදි ම තීරණයට එන්නට සිදුවෙයි. නගර පාලනය මගින් ජනතාවගේ සුබ සෙත ඇති කරන්නට නම් යුද බිමේ රීති නගර පාලනයටත් වලංගු කිරීම වැදගත් බව බිරනම තාන්යර අගමැතිවරයාගේ අදහස බව පෙනේ. ආර්ථික තරගයේ දී ද, අභියෝගය ඇති රටට ගැලපෙන පරිදි ඉක්මනින් තීරණ ගෙන සංවර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යා යුතුය. පරි ජාතන්තරමනිය සම්බන්ධව ඉහළම පූර්වාදර්ශ සැපයූ සමාජයක් ආර්ථික වේගය අඩාල වන විට එයින් නික්ම අලූත් යුගයකට ඇතුළු වන්නට දරන පරර්ථයත්නය මෙයින් වටහා ගත යුතුය.
පරූත ජාතන්තර දරවාදයේ දී මහජන නියෝජිතයන්ට අදහස් තිබේ. සියලූම දෙනා අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම අතින් අති දක්ෂය. එම සියලූ අදහස් කරියන යා ඵලයක් බවට නැගෙන්නේ නම් යහපත ඇතිවෙයි. නමුත් එසේ නොවේ. සාමාන්ය්යෙන් පාලනයක දී වාද විවාද කරනු විනා පොදු අවශ්ය්තා ඉක්මනින් ඉටු කරන කරලන මවේදයක් ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ නැත. සාකච්ඡුාකර සංවාදශීලීව හොඳම විසඳුම යෝජනා කර එයට පරක්මතිපාදන වෙන්කරන විට ජනතාව දුක් වි`ද අවසානයේ අගතියට ද පත්ව හමාරය. පරා ජාතන්තර‍ාකවාදයේ ලක්ෂණ ඉහළින්ම කරිා යාත්මකව ඇති බිර ය තාන්ය්යේ පවතින ආර්ථික පර්රවශ්න හමුවේ ඉක්මනින් ඉදිරියට යන්නට නම් යුද කාලයේ පැවති ආකාරයට තීන්දු තීරණ ගන්නට කල්පනා කරන්නේ එහෙයින්ය.
මෙරට ද එයට නොදෙවෙනි ව කිර ආකයා කිරීම අවශ්යමය. මහජනතාවගෙන් බදු අය කරන නමුත් පොදු පහසුකම් ගැන තකන්නේ නැත. අලූතින් ඉදිකරන නිවසක සැලැස්මක් අනුමත කරගන්නට විශාල අරගලයක් කරන්නට සිදුවෙයි. සාමාන්යල ජනතාව නිවසක් ඉදිකරගන්නට අවසර ඉල්ලන්නේ මූලික පහසුකමක අවශ්ය තාවය ඉතා තදින් දැනෙන අවස්ථාවක බව පලාත් පාලන ආයතන දන්නේ නැත. ඔවුන්ට අවශ්යන එය කළ නොහැකි තැනට පත්කරන්නටය. නගරය දියුණු කරන්නට අලූත් මාර්ග ඉදිකරන්නට හෝ විදුලි බල යෝජනා කරනට මයක් ඇති කරන්නට තීරණ ගන්නා විට මහජනතාව අතරින් කොටසක් අසතුටට පත්වන අතර ජාතික සංවර්ධන තීරණ ගන්නාවිට නඩු පවරමින් බාධා කරමින් අවහිර කරනු ද දැකිය හැකිය. එවැනි බාධා මැඞීම ට තද තීරණ ගන්නට සිදුවෙයි. එයින් කෙටි කාලීණව සමාජය අසතුටට පත්විය හැකි නමුත් දිගු කාලීනය අත් පත් වන්නේ යහපතකි.
පවතින නීති වලට අනුව නම් සංවර්ධනයට කාලයක් ගත වෙයි. චීනය, මැලේසියාව පවා මෙවැනි කඩිනම් තීරණ ගන්නා කරගත ම වේද අනුගමනය කර තිබේ. තීරණ පරණ ගමාද වුවහොත් පරාජය වන්නේ රටක ආර්ථිකය හා ජන ජීවිතයයි. බිරිතීතාන්යය අගමැතිවරයා යෝජනා කරන්නේ පරථිකජාතන්තර.ේ වාදය හොඳම පාලන කරිබේමය නමුත්, ජන ජීවිතය නගන්නට නම් ඉක්මනින් තීන්දු ගන්නා පාලන කරලන මයක් ද අවශ්යම බවයි. ගෝලීය සමාජය තුළ නැගෙන පර ගනශ්න හමුවේ මතුවන මෙවැනි අදහස් මගින් සමාජ පරිවර්තනයකට අවශ්යි අලූත් සංවාදයක් මතු කර ගැනීම වැදගත්ය.